Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Ac Watersport

Artikel 1: Algemeen

a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, verkopen , leveringen en alle gesloten koopovereenkomsten betreffende buitenboordmotoren dan wel onderdelen daarvan en overige toebehoren, als mede op overeenkomsten tot taxatie, reparatie en onderhoud aan buitenboordmotoren, in de meest ruime zin van het woord door Ac Watersport met derden aangegaan.
b. Deze voorwaarden gelden zowel binnen als buiten Nederland, ongeacht de woon- of vestigingsplaats van de bij enige overeenkomst betrokken partijen, ongeacht ook de plaats waar de overeenkomst tot stand is gekomen, dan wel ten uitvoer had moeten worden gelegd.
c. Uitsluitend deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en overeenkomsten, ongeacht een eventuele (eerdere)verwijzing van koper naar zijn eigen of andere algemene voorwaarden . Ac Watersport wijst uitdrukkelijk de eventueel door koper van toepassing verklaarde algemene voorwaarden van de hand. De koper of opdrachtgever doet hiermede afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst volgens artikel 1302 e.v. van het Burgerlijk Wetboek of andere wettelijke bepalingen.
d. Indien de koper of verkoper inkoopvoorwaarden voert, zijn deze voor Ac Watersport niet bindend voor zover deze afwijken van deze leveringsvoorwaarden.

Artikel 2: Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

a. Alle offertes en prijsopgaven zijn geheel vrijblijvend, indicatief en niet bindend tenzij uitdrukkelijk schriftelijk het tegendeel is bepaald. Alle aanbiedingen,via welk informatiemedium dan ook, zijn slechts bindend indien deze door Ac Watersport schriftelijk zijn bevestigd. Zij zijn naar beste geweten door Ac Watersport gedaan en gebaseerd op de eventueel bij aanvraag verstrekte gegevens.
b. De door Ac Watersport in afbeeldingen, catalogi, folders, tekeningen of op andere wijze verstrekte opgaven omtrent maat, capaciteit, prestatie, kleur, materiaalstructuur, finish of resultaten, moeten worden geacht bij benadering en vrijblijvend te zijn verstrekt. Ac Watersport is aan deze opgaven niet gebonden en aanvaardt voor eventuele onjuistheden in deze gegevens dan ook geen enkele aansprakelijkheid.
c. Onder opdracht wordt verstaan : iedere overeenkomst met Ac Watersport komt tot stand op het moment dat een opdracht/order door Ac Watersport schriftelijk of langs elektronische weg is geaccepteerd. Ac Watersport is tevens gerechtigd genoegen te nemen met een mondelinge overeenkomst, indien schriftelijke of elektronische vastlegging is uitgebleven.
d. Alle met Ac Watersport gesloten overeenkomsten worden eerst bindend na schriftelijke bevestiging binnen vier werkdagen nadat de opdracht mondeling of schriftelijk is ontvangen, deze bevestigt is door Ac Watersport, dan wel doordat Ac Watersport met de uitvoering van de opdracht is aan gevangen.
e. Eventuele aanvullingen of wijzigingen op bovenbedoelde overeenkomsten binden Ac Watersport eerst, nadat en voor zover deze door Ac Watersport zijn geaccepteerd en schriftelijk bevestigd. Opdrachtgever wordt geacht wijzigingen of aanvullingen op met Ac Watersport gesloten overeenkomsten te hebben geaccepteerd, mits koper/opdrachtgever binnen acht dagen, nadat hij van de wijziging/aanvulling kennis heeft genomen of had kunnen hebben, schriftelijk tegen deze wijziging(en) en/of aanvullingen heeft geprotesteerd. Koper/opdrachtgever wordt geacht kennis te hebben van bedoelde wijziging/aanvulling op het moment dat Ac Watersport met de werkzaamheden waarop de wijziging/aanvulling betrekking heeft, is aan gevangen.
f. Aanvullingen op en/of wijzigingen van tot stand gekomen overeenkomsten, waaronder annuleringen van gesloten overeenkomsten, gelden slechts indien en voor zover zij door beide partijen schriftelijk zijn vastgelegd.
g. Alle overeenkomsten, wijzigingen daaronder begrepen, worden aangegaan onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring door de directie en eventueel hij/zij die door de directie daartoe uitdrukkelijk is gemachtigd ,kan en mag namens Ac Watersport overeenkomsten sluiten. De overeenkomst wordt geacht te zijn aangegaan binnen vier werkdagen na ondertekening van de koopovereenkomst c.q orderbevestiging, indien de directie binnen die periode niet heeft laten blijken de order niet te accepteren.
h. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders zou zijn overeengekomen, heeft Ac Watersport te allen tijde het recht de opdracht geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren, waarbij deze voorwaarden ook ten gunste van deze derden werken, op voorwaarde overigens dat Ac Watersport hen, desnoods achteraf, schriftelijk machtigt zich op deze voorwaarden te beroepen zonder dat deze machtiging enigerlei verplichting jegens Ac Watersport zou kunnen doen ontstaan.

Artikel 3: Aansprakelijkheid.

a. De uitvoering van een opdracht geschiedt geheel voor risico en verantwoordelijkheid van de koper of opdrachtgever, ook in geval van schuld of nalatigheid van of namens Ac Watersport, haar personeel of andere hulppersonen die voor of in opdracht van Ac Watersport werken. Ac Watersport aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor opzet of daarmee gelijk te stellen schuld van haarzelf, haar personeel of andere onder haar verantwoordelijkheid vallende personen,tenzij opzet of grove schuld van Ac Watersport wordt aangetoond.
b. Alle schaden of nadelen veroorzaakt door, voorgevallen bij of op enigerlei wijze verband houdende met de uitvoering van de opdracht, door wie dan ook (inclusief het personeel van Ac Watersport en andere hulppersonen) aan wie of wat dan ook toegebracht, komen ten laste van koper of opdrachtgever, die Ac Watersport waar nodig volledig heeft te vrijwaren voor aanspraken van derden.
c. Deze uitsluiting van de aansprakelijkheid van Ac Watersport en de daarmee corresponderende vrijwaringverplichtingen van de koper of opdrachtgever zijn algemeen en zij gelden ook ten gunste van haar personeel en de hulppersonen die onder de directie van Ac Watersport bij de uitvoering van de opdracht werkzaam zijn, alsmede ook voor onze eventuele adviseurs en dergelijke.
d.Indien Ac Watersport onverhoopt toch aansprakelijk mocht zijn voor enige schade dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de door verzekering gedane uitkering .Indien Ac Watersport wegens enige andere reden terzake van de overeenkomst schadeplichtig mocht zijn zal de door haar verschuldigde schadevergoeding steeds beperkt zijn tot ten hoogste het factuurbedrag (exclusief omzetbelasting) terzake van de betreffende goederen en/of diensten, zulks met een maximum van €10.000,-.
e. Ac Watersport is in geen geval aansprakelijk voor bedrijfsschade bij de opdrachtgever of derden, zoals bedrijfsstoringen en inkomstenderving door welke oorzaak dan ook ontstaan.
f. Ac Watersport is nooit aansprakelijk voor onoordeelkundig gebruik van het geleverde door de andere partij, of gebruik daarvan voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is.
g. Een beroep op deze voorwaarden schort de betalingsverplichting van de koper of opdrachtgever jegens Ac Watersport niet op.
h. De bij Ac Watersport aangeboden scheepsmotoren/boten voor zomer- en/of winter berging , evenals de aan Ac Watersport ter reparatie aangeboden scheepsmotoren/boten dienen door de eigenaar/opdrachtgever verzekerd te zijn.

Artikel 4: Levertijd en plaats van levering

a. De in de aanbiedingen, bevestigingen en contracten genoemde leveringstermijnen worden naar beste weten gedaan en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn voor Ac Watersport niet bindend. Leveringstermijnen gaan in op het moment alle benodigde vergunningen, machtigingen of vooruitbetalingen zijn ontvangen.
b. Overschrijding van deze termijnen, door welke oorzaak ook, geeft koper of opdrachtgever nooit recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem uit de desbetreffende overeenkomst of uit enige andere, al dan niet met deze overeenkomst samenhangende, overeenkomst mocht voortvloeien.
c. Bij excessieve overschrijding van de levertijd, evenwel zulks ter beoordeling van Ac Watersport, zal Ac Watersport in nader overleg treden met koper of opdrachtgever.
d. Levering geschiedt af het bedrijf van Ac Watersport of een andere door Ac Watersport te bepalen plaats. De kosten van transport en verpakking komen voor rekening van de opdrachtgever. Levering van nieuwe producten uit de webwinkel worden indien niet op voorraad binnen 14 dagen geleverd doch zo snel mogelijk geleverd tenzij anders wordt aangegeven. Producten welke op voorraad zijn kunnen worden opgehaald of verzonden binnen een termijn van 3 dagen.
e. Wanneer door Ac Watersport verkochte goederen of aangeboden diensten, na aan de koper of opdrachtgever te zijn aangeboden, door deze niet worden geaccepteerd, staan zij gedurende drie weken ter beschikking van koper of opdrachtgever. Goederen worden gedurende deze periode opgeslagen voor rekening en risico van de koper of opdrachtgever. Na genoemde periode zal het totaalbedrag dat bij afname of nakoming verschuldigd zou zijn, vermeerderd met kosten en rente, van koper of opdrachtgever gevorderd kunnen worden, ook zonder levering van bedoelde goederen of diensten. De betaling wordt dan geacht te zijn verricht als schadevergoeding aan Ac Watersport.
f. Indien de koper of opdrachtgever niet of niet-tijdig voldoet aan enige uit deze of uit een andere, met de opdracht samenhangende overeenkomst voortvloeiende verplichting, is Ac Watersport gerechtigd, na de koper of opdrachtgever schriftelijk in gebreke te hebben gesteld -zonder rechterlijke tussenkomst- de uitvoering op te schorten, zonder dat Ac Watersport tot enige schadevergoeding is gehouden.

Artikel 5 Garantie

Ac Watersport verleent géén garantie op geleverde gebruikte buitenboordmotoren en gebruikte onderdelen. Hiervoor geld; gekocht als gezien zonder garantie. De koper of opdrachtgever mag de motor ter plaatse testen. Nieuwe motoren hebben de bijbehorende fabrieksgarantie.

Nieuwe onderdelen hebben een garantietermijn van 8 dagen mist zij ongebruikt en niet gemonteerd zijn. Ac  watersport behoudt zich het recht voor de garantie reparatie naar eigen inzicht te herstellen. Alle servicedelen, motorschade veroorzaakt door ondeskundig gebruik c.q ondeskundige installatie en aanbouw vallen buiten de garantie.Ook het gemis durende de reparatie, aanbouw en afbouw van motoren c.q aanlevering is voor rekening en risico van koper / opdrachtgever en kan Ac Watersport nimmer voor aansprakelijk worden gesteld.
a.Op nieuwe artikelen en motoren gelden de garantiebepalingen van de desbetreffende fabrikant/importeur, deze goederen dienen franco aan Ac Watersport te worden geleverd voorzien van aankoopbon. Bij het ontbreken van deze bescheiden vervallen alle aanspraken op garantie.
b. De kosten van verzending door Ac Watersport naar importeur of fabrikant zijn voor rekening van de opdrachtgever, alsmede de kosten welke aan Ac Watersport in rekening worden gebracht door importeur of fabrikant. Alle goederen worden voor rekening en risico van de opdrachtgever aan deze retour gezonden.
c. Geleverde c.q bestelde gebruikte en nieuwe elektrische delen ,kunnen niet geretourneerd worden en vallen buiten elke vorm van garantie. De gebruikte zaken, onderdelen etc worden geleverd in de staat waarin deze zich bevinden en waarmee opdrachtgever c.g koper zich akkoord verklaart en worden met generlei vorm van garantie of instaan van de gebruikswaarde geleverd , tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.
d. Onverminderd de garantiebepalingen, de beperkingen daaraan gesteld door de wet alsmede door die Europese wet- en regelgeving, die rechtstreekse werking heeft en die niet in de wet is geïmplementeerd, sluiten wij terzake van de door ons afgeleverde zaken en verrichte (reparatie) werkzaamheden uitdrukkelijk iedere verdergaande aansprakelijkheid uit voor schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan.

Artikel 6: Transport en transportrisico.

a. De keuze van het transportmiddel is aan Ac Watersport.
b. Het transport van de bij Ac Watersport bestelde goederen geschiedt voor rekening van koper of opdrachtgever.
c. Alle bij Ac Watersport bestelde goederen reizen vanaf het ogenblik van afzending voor risico van koper of opdrachtgever. Ook wanneer franco levering overeengekomen mocht zijn, is de koper of opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade tijdens het vervoer geleden.
d. De goederen worden uitsluitend parterre afgeleverd. Indien goederen anders dan parterre dienen te worden bezorgd, zijn de hieraan verbonden extra kosten en risico’s geheel voor rekening van koper of opdrachtgever.
e. Bij aankomst der goederen dient de koper of opdrachtgever zich te overtuigen van de staat waarin de goederen zich bevinden.
Indien alsdan blijkt dat schade aan goederen of materiaal is toegebracht, dient hij alle maatregelen ter verkrijging van een schadevergoeding van de vervoerder te treffen. Door ondertekening van het ontvangstbewijs, verstrekt door of namens Ac Watersport, verklaart koper/opdrachtgever de goederen in goede staat te hebben ontvangen.

Artikel 7: Prijzen en Kosten

Als prijs geldt het geen tussen partijen bij het sluiten van de overeenkomst is overeengekomen.
Overeengekomen of opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de tot op het moment van de aanbieding bekend zijnde kostprijsfactoren. In geval van verhoging van één of meer van deze factoren is Ac Watersport gerechtigd de overeengekomen prijs overeenkomstig aan te passen, voor zover deze verhoging niet voorzienbaar was bij het sluiten van de overeenkomst en de prijsverhoging redelijk is.
a. Voor iedere opdracht stelt Ac Watersport afzonderlijk een prijs of een tarief vast. Deze prijs of dit tarief is uitsluitend bedoeld als het te betalen bedrag voor de door Ac Watersport te leveren prestatie, met inbegrip van de normale daartoe behorende kosten. De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op de als dan bekende kostprijsfactoren, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten, vrachten etc... Ingeval van verhoging van een van deze factoren is Ac Watersport gerechtigd de aangeboden (verkoop)prijs dienovereenkomstig te wijzigen.
b. Onder de prijs of het tarief vallen dus niet heffingen van overheids- of andere instanties, met inbegrip van boetes, verzekeringspremies etc. c. Ac Watersport is gerechtigd vooraf aanbetalingen c.q. depot of zekerheid (in de vorm van een bankgarantie) te eisen.

Artikel 8: Betalingscondities

a. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dient de betaling van gebruikte en nieuwe goederen bij vooraf bij overboeking of bij aflevering a contant of per pin te geschieden.
b.Nieuwe en gebruikte producten die besteld worden dienen voorruit betaald te worden betaald per bank.
c.Alle producten die per post zonder vooruitbetaling verzonden worden dienen onder remboursement betaald te worden, de kosten van remboursement komen voor rekening van de opdrachtgever.
d. Alle betalingen dienen, zonder aftrek of schuldvergelijking, te geschieden ten kantore van Ac Watersport.
e. Alle toegezonden facturen dienen binnen 8 (acht) dagen na factuurdatum, zonder aftrek van kortingen en zonder enige vorm van compensatie overgemaakt te zijn op een door Ac Watersport aan te wijzen bank- of postbank rekening nummer.
f. Kortingen kunnen uitsluitend worden verleend na onderling overleg tussen Ac Watersport en koper/opdrachtgever. Indien schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze kortingen eenmalig. Bij volgende transacties kan op voorgaande kortingen geen beroep worden gedaan.

ARTIKEL 9: Reclames

a. Eventuele reclames, zowel op levering van goederen, als op verleende diensten en op factuurbedragen, dienen binnen acht dagen na ontvangst van de producten of diensten of van de betreffende facturen, schriftelijk en aangetekend bij Ac Watersport te zijn ingediend, onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclames betrekking hebben. Het recht op reclame van de koper of opdrachtgever vervalt ten aanzien van door of namens deze bewerkte en/of verwerkte goederen. Alle geleverde electronica artikelen zijn voor risico van opdrachtgever en kunnen niet teruggenomen of gereclameerd worden. Gebreken c.q tekortkomingen dienen binnen 4 weken bij Ac Watersport gemeld te zijn.
b. Wanneer ingediende reclames niet voldoen aan het bovengestelde, kunnen zij niet meer ontvangen worden en wordt koper of opdrachtgever geacht het geleverde en/of verrichte te hebben goedgekeurd .
Wanneer Ac Watersport van oordeel is dat een klacht terecht is ingediend, heeft zij het recht, hetzij een in onderling overleg te bepalen geldbedrag als schadeloosstelling uit te keren aan koper of opdrachtgever, hetzij tot een nieuwe levering over te gaan met instandhouding van de bestaande overeenkomst, zulks onder de verplichting van de koper of opdrachtgever om aan Ac Watersport het verkeerd of ondeugdelijk geleverde franco te retourneren; een en ander ter keuze van Ac Watersport.
c. Ac Watersport is slechts verplicht van ingediende reclames kennis te nemen, wanneer de betrokken koper of opdrachtgever op het ogenblik van indiening van zijn reclames aan al zijn bestaande verplichtingen jegens Ac Watersport, uit welke overeenkomst dan ook voortvloeiende en waaruit dan ook bestaande, integraal heeft voldaan.
d. Retourzendingen die niet of onvoldoende gefrankeerd of verpakt zijn, zullen door Ac Watersport worden geweigerd. Alle retourzendingen van kopers of opdrachtgevers geschieden voor hun rekening en risico.

Artikel 10: Vergoeding bij te late- of niet betaling.

Indien de betaling van de door Ac Watersport toegezonden facturen niet heeft plaatsgevonden binnen 14 (veertien) dagen na de factuurdatum, wordt de koper of opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Ac Watersport, zonder nadere ingebrekestelling het recht de koper of opdrachtgever over het gehele door hem verschuldigde bedrag, van de vervaldag af, een rente in rekening te brengen van 1% per maand of gedeelte daarvan, onverminderd de aan Ac Watersport verder toekomende rechten, waaronder het recht op koper of opdrachtgever alle op de invordering vallende kosten, zowel gerechtelijke- als buitengerechtelijke incassokosten, welke laatste bij voorbaat worden gefixeerd op 15% van het in te vorderen met een minimum van € 150,-.

Artikel 11: Voorbehoud van eigendom.

a. Zolang een koper of opdrachtgever aan Ac Watersport geen volledige betaling heeft verricht van door Ac Watersport aan hem verrichte leveringen van goederen, onderdelen, installaties en/of verrichte werkzaamheden, blijven de door Ac Watersport aan hem geleverde goederen en/of materialen voor rekening en risico van die koper/opdrachtgever het onbetwiste eigendom van Ac Watersport.
b. Indien een koper of opdrachtgever enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot de verkochte goederen en/of verrichte werkzaamheden niet nakomt, is Ac Watersport zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd de goederen of materialen terug te nemen, in welk geval de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst zal zijn ontbonden, onverminderd het recht van Ac Watersport zo nodig in of buiten rechte vergoeding te vorderen van eventueel door Ac Watersport geleden of nog te lijden schade, waaronder begrepen: geleden verlies, gederfde winst, interest, transportkosten, etc.
c. Ac Watersport behoudt zich het recht voor om goederen, gereedschappen, materialen, auto's, gelden, waardepapieren, (financiele) bescheiden etc./ die zij van koper/opdrachtgever onder welke titel dan ook, onder zich heeft, daadwerkelijk onder zich te houden, totdat koper/opdrachtgever volledig aan diens financiële en andere verplichtingen jegens Ac Watersport heeft voldaan.

Artikel 12: Overmacht.

a. Overmacht ontslaat Ac Watersport van haar verplichtingen jegens de koper of opdrachtgever. Als overmachtfactoren worden aangemerkt: zodanige gebeurtenissen en toestanden die een duidelijke aanwijsbare en direct werkende invloed uitoefenen op het bedrijf van Ac Watersport, zoals: ernstige storingen in ons productieproces; oorlog, ook buiten Nederland; oproer; epidemie; brand; verkeersstoringen; werkstaking; uitsluiting, verlies of beschadiging bij transport; ongeval of ziekte van ons personeel; beperkingen van de invoer of andere beperkingen van overheidswege; etc.
Ac Watersport is van haar verplichtingen ontslagen, ongeacht of de overmacht zich heeft voorgedaan in haar eigen bedrijf, dan wel elders, zoals in bedrijven van toeleveranciers, transporteurs, grossiers, etc.
b. in geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is Ac Watersport gerechtigd, zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zulks ter beoordeling van Ac Watersport. Koper/opdrachtgever zal van de ten deze door Ac Watersport genomen beslissing schriftelijk bericht ontvangen.

Artikel 13: Geschillen.

Geschillen , ook van cheque/ of wisselrechtelijke aard welke tot de competentie van een rechtbank behoren, zullen steeds worden gebracht voor de Arrondissementsbank te Zeeland – West Brabant.
a.Op alle aanbiedingen/ opdrachten en met Ac Watersport te sluiten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
b. Alle geschillen zullen worden onderworpen aan het oordeel van de absoluut bevoegde Rechter in het Arrondissement Zeeland – West Brabant, dan wel aan het oordeel van een andere bevoegde rechterlijke instantie, zulks ter beoordeling aan Ac Watersport.

Wettig gedeponeerd bij de kamer van koophandel te Breda onder nummer 70486557